บริษัท สยามสแลม จำกัด
มุ่งมั่น พัฒนาและสร้างสรรค์

 


 

 
  • บริษัท สยามสแลม จำกัด

           บริษัท สยามสแลม จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานระบบ งานเชื่อมประกอบเหล็กเหล็กโครงสร้างสแตนเสล ท่อ แทงค์ งาน Insulation งานซ่อมแซมคอนกรีต งานทำสี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

 


 

                                    

บริษัทฯ ตระหนักถึงระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจ จึงกำหนดนโยบายดังนี้

  • มุ่งมั่น พัฒนาและสร้างสรรค์ ระบบการจัดการ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของ กฎหมายประเทศไทย รวมทั้งมาตรฐานสากล และข้อกำหนดอื่นๆ
  • การดำเนินการกิจกรรมอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานทุกคน และมุ่งเน้นความมีส่วนร่วมในองค์กร
  • ดำเนินการควบคุม ปรับปรุงและป้องกันอันตรายจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีระดับความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอันอาจเป็นอันตราย และความปลอดภัยของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
  • ให้การสนับสนุน ทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินการตามระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย รวมทั้งมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • การให้บริการแก่ลูกค้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัย คุณภาพ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร โดยให้ความรู้และฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญให้แก่พนักงานของเราเสมอ